sitebackground

Statutul asociatiei

Statutul Asociaţiei Obşteşti „SPIRU HARET”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Asociaţia Obştească „Spiru Haret”, în continuare – «Asociaţia», este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.
1.2 Denumirea completă: Asociaţia Obştească „Spiru Haret”. Denumirea prescurtată: AO „Spiru Haret”.
1.3 Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17 mai 1996, alte acte normative şi prezentul Statut.
1.4 Asociaţia se constituie în forma organizatorico-juridică «asociaţie obştească».
1.5 Asociaţia este persoană juridică, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.6 Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.
1.7 Asociaţia este nonprofit, apolitică şi în activitatea sa nu va distribui venitul sau proprietatea între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării Asociaţiei.
1.8 Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.
1.9 Asociaţia nu va folosi vreo parte din proprietatea sa sau din venit în interesele vreunui membru al Asociaţiei, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare.
1.10 Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
1.11 Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.
1.12 Sediul Asociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Maria Cibotari, 53, MD – 2012.

CAPITOLUL II
PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

2.1 Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.
2.2 Activitatea Asociaţiei de asemenea va fi bazată pe principiile: libertatea de creaţie, iniţiativă, disciplină, eficienţă şi solidaritate în vederea realizării drepturilor civile, economice, sociale şi culturale ale elevilor şi cadrelor didactice din liceul teoretic „Spiru Haret”
2.3 Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.
2.4 Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.
2.5 Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.
2.6 Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor.

CAPITOLUL III
SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

3.1. Scopul Asociaţiei constă în contribuirea la educarea adolescenţilor sub toate aspectele dezvoltării acestora (fizică, intelectuală, morală, estetică, spirituală, emoţională şi socială) prin menţinerea şi îmbunătăţirea estetică a blocului de studii, mobilarea şi echiparea sălilor de clasă ale liceului, precum şi prin instruirea şi susţinerea cadrelor didactice, a personalului tehnic şi auxiliar ale Liceului Teoretic „Spiru Haret” în vederea promovării şi implicării competente şi active a tinerei generaţii în viaţa socială.
3.2. Asociaţia îşi propune să contribuie la soluţionarea problemelor complexe ale societăţii prin:
a) Formarea și dezvoltarea personalității elevilor în spiritul valorilor naționale și generalumane;

b) Formarea unor concepţii ştiinţifice şi a unui comportament corect favorabil sănătăţii fizice, mintale, psihice şi sociale;

c) Dezvoltarea calităţii de lider;

d) Formarea abilităţilor organizatorice, de comunicare eficientă;

e) Promovarea principiilor și valorilor democratice în rezolvarea tuturor problemelor care apar în viaţa personală şi cea socială

f) Pregătirea tinerilor pentru viaţă şi integrare socială, ţinînd cont de păstrarea individuatăţii acestora;

g) Cultivarea sentimentului demnităţii personale (respect faţă de sine, faţă de alţii, faţă de omenire în ansamblu).

h) Insuflarea încrederii în sine şi implicarea în luarea deciziilor în situaţii de risc;

i) Identificarea şi evaluarea corectă a stărilor conflictuale şi a consecinţelor acestora în vederea reducerii şi/sau evitării lor;

j) Oferirea de consultaţii calificate cadrelor didactice în problemele de educaţie şi cunoaşterii copilului;

k) Promovarea conceptului lucrului voluntar în rîndurile adolescenţilor ca modalitate de soluţionare a problemelor sociale în comunitate;

l) Îmbunătăţirea nivelului de calitate a vieţii în rîndurile cadrelor didactice, a personalului tehnic şi auxiliar ale Liceului Teoretic „Spiru Haret” din mun. Chişinău.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIEI

4.1 Asociaţia are dreptul:
a) Să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
b) Să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
c) Să desfăşoare asctivitate editorială;
d) Să reprezinte şi să apere interesele legitime ale membrilor săi în organele de stat;
e) Să organizeze în republică seminare, cursuri, colocvii, competiţii şi turnee sportive, conferinţe privind problemele adolescenţilor, toleranţă, drepturile şi libertăţile omului, dezvoltare şi orientare profesională, mediul înconjurător, interculturalitate.
f) Să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
g) Să desfăşoare o activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, inclusiv cu ajutorul unor societăţi comerciale şi cooperative create în acest scop;
h) Să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
i) Să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
j) Să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
k) Să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii şi organizaţii naţionale, străine şi internaţionale şi de la persoane particulare;
l) Să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;
m) Să exercite, în volum deplin, atribuţiile care nu contravin legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti, conferite persoanelor juridice de Codul civil şi Codul de procedură civilă ale RM;
n) Să organizeze, în condiţiile legii, întruniri şi alte acţiuni publice;
o) Să creeze, în funcţie de necesităţi, pe contul mijloacelor proprii, subdiviziuni structurale locale;
4.2 Asociaţia este obligată:
a) Să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, normele de drept internaţional referitoare la domeniul de activitate al asociaţiilor obşteşti, precum şi normele prevăzute de statutul asociaţiei;
b) Să introducă modificările necesare în documentele de constituire, în cazul modificării legislaţiei sau constatării necorespunderii acestor documente cu legislaţia;
c) Să informeze anual organul de înregistrare asupra continuării activităţii asociaţiei, indicînd denumirea, sediul organului de conducere, datele privind conducătorii asociaţiei, care se trec în Registrul de stat al asociaţiilor obşteşti;
d) Să verse la bugetul public naţional impozitele şi alte plăţi obligatorii, în conformitate cu legislaţia.

CAPITOLUL V
ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

5.1 În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Coordonator;
c) Preşedintele;
d) Comisia de Cenzori.
5.2 Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.
5.3 Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
a) Determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;
b) Decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
c) Alege si revocă membrii Consiliului Coordonator şi ai Comisiei de Cenzori;
d) Aprobă dările de seamă ale Preşedintelui Consiliului Coordonator şi ale Comisiei de Cenzori;
e) Hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
f) Hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.
g) Stabileşte mărimea cotizaţiei de membru.
5.4 Mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală este de 1 an. Organele alese de Adunarea Generală îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezentul statut pînă la formarea noilor organe.
5.5 Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei, dar nu mai rar de o dată în an.
Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Coordonator care îi va înştiinţa pe toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privid convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Convocarea organului suprem se va efectua prin plasarea anunţului la sediul Asociaţiei, prin înştiinţarea fiecărui membru în parte sau prin publicaţia anuţului într-o publicaţie periodică.
5.6 Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul Coordonator din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Comisiei de Cenzori ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.
5.7 Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată prin hotărîrea Consiliului Coordonator la cererea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din membrii Asociaţiei. În cazul în care Consiliul Coordonator refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, preşedintele asociaţiei este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului Coordonator. În acest caz, membrii Asociaţiei trebuie să fi anunţaţi cel tîrziu cu 14 zile calendaristice înainte de convocarea Adunării Generale.
5.8 Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare si lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 50 % din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.
5.9 Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa Adunării generale cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.
5.10 Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un Proces-verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte.
5.11 Consiliul Coordonator este organul permanent de conducere al Asociaţiei, se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţă:
a) Convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei.
b) Alege din rîndul membrilor Consiului Coordonator preşedintele Asociaţiei prin majoritate simplă de voturi, pentru o perioadă de un an;
c) Elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
d) Examinează şi aprobă bugetul anual;
e) Asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei;
f) Aprobă Regulamentul cu privire la acumularea cotizaţilor lunare şi taxei de aderare şi modului de distribuire a acestora;
g) Aprobă la propunerea Preşedintelui structura şi componenţa numerică a statelor de personal şi plafonul de salarizare a muncii personalului angajat pe durată nedeterminată a Asociaţiei;
h) Aprobă încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată.
i) Analizează periodic activitatea Preşedintelui;
j) Analizează periodic activitatea de creaţie, organizatorică, de producţie, economică şi financiară a Asociaţiei;
k) Acordă premii, îndemnizaţii, burse, ajutoare materiale şi alte forme de sprijin financiar membrilor Asociaţiei şi elevilor din Liceul Teoretic „Spiru Haret”. Consiliul Coordonator este în drept să acorde premii, îndemnizaţii, burse, ajutoare materiale şi alte forme de sprijin financiar altor persoane care contribuie la atingerea scopurilor statutare.
l) Aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
m) Încheie contract individual de muncă cu Preşedintele Asociaţiei şi îl revocă în caz de necesitate;
n) Decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor lor;
o) Primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei, inclusiv acordarea calităţii de membru de onoare;
p) Adoptarea deciziilor privind procurarea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;
q) Hotărăşte înfiinţarea, desfiinţarea sau transformarea la propunerea Preşedintelui a unităţilor cu caracter economic, social, de comerţ, de turism, de producţie, de alimentare în care Asociaţia figurează în calitate de fondator sau cofondator al societăţilor comerciale şi cooperativelor;
r) Stabileşte mărimea taxei de aderarare;
s) Înaintează candidaturi la titlurile onorifice şi decoraţii guvernamentale;
t) Decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.
5.12 Consiliul Coordonator este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 1 an. Componenţa numerică şi personală a acestuia se decide de către Adunarea Generală.
5.13 Şedinţele Consiliului Coordonator se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună şi sunt deliberative în prezenţa majorităţii simple a memebrilor săi. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. La cererea unui membru al Consiliului Coordonator, Preşedintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Coordonator, membrul Consiliului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.
5.14 Absenţa nemotivată de la două şedinţe consecutive sau în caz de neactivitate sau de nerespectare a prevederilor statutului Asociaţiei serveşte un motiv pentru a cere Adunării Generale suspendarea sau excluderea calităţii de membru al Consiliului Coordonator.
5.15 Calitatea de membru al Consiliului Coordonator încetează în următoarele condiţii:
a) în caz de deces;
b) în caz de demisie cu respectarea termenului de înştiinţare, dar care nu va putea fi mai mare de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;
c) în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.
5.16 Prin derogare de la lit. c) pct. 5.3. al prezentului Statut Consiliul Coordonator este în drept să aleagă, din rîndul membrilor Asociaţiei, membri ai Consiliului Coordonator şi ai Comisiei de Cenzori în cazul în care membrul ales de Adunarea Generală în Consiliul Coordonator sau Comisia de Cenzori şi-a dat demisia şi acest lucru a fost aprobat cu majoritate de voturi.
5.17 Membrul Consiliului Coordonator sau Comisiei de Cenzori ales în conformitate cu pct. 5.16 al prezentului statut îşi exercită atribuţiile pînă la formarea noului Consiliu Coordonator sau Comisie de Cenzori întărit de Adunarea Generală.
5.18 Raportul Consiliului Coordonator este accesibil oricărui membru al Asociaţiei pentru a lua cunoştinţă cu acesta.
5.19 Preşedintele Asociaţiei este concomitent şi Preşedintele Consiliului Coordonator, ales pe un termen de 1 an; el gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele Consiliului Coordonator şi are următoarea competenţă:
a) Convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Coordonator;
b) Adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusiva a altor organe;
c) Reprezintă fără procură Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
d) Administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie şi semnează contracte, emite ordine şi dispoziţii, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare. Angajează personal în baza contractelor individuale de muncă, sancţionează, premiază şi concediază personalul Asociaţiei în temeiul legislaţiei în vigoare.
e) Organizează si dirijează activitatea curentă a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul Coordonator;
f) Înaintează Consiliului Coordonator propuneri referitor la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii Asociaţiei;
g) Adoptă, în caz de necesitate, fără aprobarea Consiliului Coordonator, decizii privind procurarea bunurilor pentru Asociaţie ce nu depăşesc lunar suma de 15000 (cincisprezece mii) lei, însă nu mai mult de 50000 (cincizeci mii) lei anual. În fiecare caz de adoptare a unei asemenea decizii, Preşedintele înştiinţează Consiliul Coordonator despre bunurile procurate.
h) În caz de necesitate, solicită prin ordine, dispoziţii efectuarea de revizii şi audit şi prezentarea de către Comisia de Cenzori a informaţiei cu privire la situaţia financiară curentă a Asociaţiei;
i) Este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
j) Asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
k) Poartă răspundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;
l) Vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutoarelor materiale şi de altă natură;
m) Oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
n) Emite ordine, indicaţii, instrucţiuni, regulamente de ordine interioară, etc;
o) Decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.
p) Asigură înregistrarea cererilor şi demersurilor prezentate Asociaţiei;
q) Asigură întocmirea Proceselor-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Consiliului Coordonator;
r) Duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.
s) Acordă premii, foi turistice şi de odihnă personalului angajat în cadrul Asociaţiei în limita fondului anual de premiere;
t) Îndeplineşte şi alte funcţii stabilite de prezentul statut.

5.20 Preşedintele poate constitui, în caz de necesitate, grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.
5.21 Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Comisia de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 1 an. Din componenţa Comisiei de Cenzori nu pot face parte membrii Consiliului Coordonator.

5.22 Comisia de Cenzori:
a) Analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, Consiliului Coordonator şi Preşedintelui şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
b) Controlează legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei prin efectuarea controalelor şi reviziilor;
c) Controlează examinarea cererilor, scrisorilor şi plîngerilor membrilor Asociaţiei.
d) În caz de necesitate adreseză organului de conducere concluziile şi rezultatele controalelor şi reviziilor pentru a se lua măsuri de redresare a situaţiei.
5.23 Comisia de Cenzori are dreptul sa ceară Consiliului Coordonator date privind activitatea lor pe o perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele ce vizează activitatea Asociaţiei.
5.24 Comisia de Cenzori efectuează controlul o dată pe an. Comisia de Cenzori poate decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei.
5.25 Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de Cenzori sunt prezentate sub formă de dare de seamă Consiliului Coordonator şi Adunării Generale.

CAPITOLUL VI
MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE LOR

6.1 Membru al Asociaţiei poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini, persoanele fără cetăţenie, cu domiciliul în Republica Moldova, cara au împlinit vîrsta de 18 ani, care recunosc şi susţin statutul şi obiectivele Asociaţiei. şi care achită taxa de membru şi cotizaţiile de membruAsociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.
6.2 Primirea în rîndurile membrilor Asociaţiei se face prin vot deschis al majorităţii membrilor Consiliului Coordonator după depunerea cererii şi achitarea taxei de aderare. Persoană căreia îi este respinsă cererea de aderare în rîndurile membrilor Asociaţiei i se restituie taxa de aderare achitată.
6.3 Consiliul Coordonator refuză primirea membrului în cazul în care nu sînt întrunite cerinţele prevăzute de prezentul statut.
6.4 Fiecare membru al Asociaţiei achită lunar cotizaţia de membru lei şi taxa de aderare stabilită de Consiliul Coordonator. În funcţie de împrejurările fiecărui caz, Consiliul Coordonator este în drept să decidă scutirea deplină sau parţială a membrului Asociaţiei de la achitarea taxei pe o durată de cel mult 1 an. În cazuri excepţionale, Consiliul Coordonator este în drept scutirea unei persoane care doreşte să obţină calitatea de membru a Asociaţiei de la achitrea taxei de aderare.
6.5 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) Dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei;
b) De a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei;
c) De a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
d) Să primească burse, premii, ajutoare materiale şi alte forme de sprijin financiar pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, în caz de boală, la împlinirea unei vîrste rotunde, inclusiv pentru activitatea depusă la realizarea scopurilor Asociaţiei;
e) Să benefecieze de orice informaţie care vizează activitatea nemijlocită a Asociaţiei şi a organelor de conducere cu excepţia informaţiei ce constituie secret comercial, de serviciu. Pentru aceasta, membrul interesat va depune o cerere pe numele Asociaţiei care va fi examinat în termen legal.
6.6 Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) Să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Consiliului Coordonator, Preşedintelui;
b) Să participe activ la realizarea scopurilor statutare.
c) Să achite cotizaţia de membru şi taxa de aderare la timp.
6.7 Excluderea unui membru se poate efectua în următoarele cazuri:
a) Dacă a pierdut ca urmare a unei hotărîri judecătoreşti definitive drepturile cetăţeneşti;
b) Depunerea cererii de excludere;
c) Dacă a fost condamnat pentru infracţiuni cu intenţie şi acest fapt a fost adus la cunoştinţa Asociaţiei;
d) Pentru încalcarea gravă a prevederile prezentului Statut. Se consideră încălcare gravă a prevederilor statutare orice acţiune
prin care se denigrează activitatea Asociaţiei;
prin care se manifestă o atitudine de indiferenţă şi ignoranţă vădită faţă de activitatea, hotărîrile, deciziile, ordinele organelor Asociaţiei.
e) În caz de neachitare a cotizaţiilor de membru pe o perioadă mai mare de 5 luni.
6.8 Decizia de excludere sau de respingere a cererii de primire în Asociaţie poate fi contestată cu prezentarea argumentelor, în termen de cel mult 10 zile de la comunicarea acesteia la Consiliul Coordonator al Asociaţiei. Contestaţia depusă va fi soluţionată în termen de cel mult 30 de zile de către Consiliul Coordonator.

CAPITOLUL VII
PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANŢARE

7.1 Patrimoniul Asociaţiei se formează din:
a) Cotizaţiile de membru în mărime de 150 (una sută cincizeci) lei lunar.
b) Taxei de aderare;
c) Donaţii şi granturi;
d) Încasări din organizarea lecţiilor publice, expoziţiilor, loteriilor, licitaţiilor, acţiunilor sportive şi de altă natură;
e) Venituri realizate din activitatea economică;
f) Venituri realizate din actele juridice civile;
g) Venituri realizate din activitatea economică externă;
h) Mijloace materiale şi financiare donate de sponsori şi filantropi în conformitate cu Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare;
i) Alte încasări neinterzise de legislaţie.

7.2 Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.
7.3 Deciziile cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii Asociaţiei se iau de către Consiliul Coordonator;
7.4 Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.
7.5 Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.
7.6 Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii, taxe de aderare şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.

CAPITOLUL VIII
TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI DAREA DE SEAMA FINANCIARĂ

8.1 Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei în vigoare. La sfârşit de an financiar sau cu cel puţin 10 zile înante de şedinţa Adunării Generale, Preşedintele prezintă Consiliului Coordonator un raport referitor la situaţia financiara a Asociaţiei, care urmează sa fie prezentat Adunării Generale.
8.2 Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:
O expunere scurtă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;
Soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
Venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate în punctul 6.1. din prezentul statut;
Cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.
8.3 Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţa Adunării Generale.
8.4 Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor membrilor şi organelor de control de stat.
8.5 Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber către actele de constituire a Asociaţiei.

CAPITOLUL IX
ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

9.1 Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei.
9.2 Propunerile membrilor Asociaţiei vizând modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Consiliului Coordonator, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Adunării Generale.
9.3 Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale care este deliberativă cu prezenţa a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora şi dacă pentru ele au votat 50% plus unu din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Asociaţiei pot fi modificate în baza deciziei Consiliului Coordonator.
9.4 Modificările şi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.

CAPITOLUL X
FILIALELE ASOCIAŢIEI

10.1 Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociaţiei sunt filialele care realizează aceleaşi direcţii de activitate ale Asociaţiei.
10.2 Filialele se constituie după criteriul teritorial şi se organizează din nu mai puţin de 3 membri. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Consiliul Coordonator.
10.3 Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului Coordonator. Preşedintele Filialei este numit de Consiliul Coordonator.
10.4 Preşedintele Filialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Consiliului Coordonator al Asociaţiei.

CAPITOLUL XI
MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

11.1 Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare în baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut.
11.2 Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.
11.3 Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
11.4 Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate în cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.
11.5 Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către organul care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil al RM.
11.6 Consiliul Coordonator va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.
11.7 Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.
11.8 Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.
11.9 Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia şi se transmite altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.
11.10 Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociaţiei.
11.11 Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa lor.