sitebackground

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

 

 ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

[Formatul documentului nu va fi modificat]

 
 1. Denumirea autorităţii contractante: Intituția Publică Liceul Teoretic "Spiru Haret"

 2. IDNO: 1013620005772

 3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

 4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală în sala de festivități a IP LT "Spiru Haret"

 5. Cod CPV: 45453000-7

 6. Data publicării anunțului de intenție: 13.07.2017

 

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrări de reparație capitală în sala de festivități a IP LT "Spiru Haret"

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Instituția Publică Liceul Teoretic "Spiru Haret "

                                                  [denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

 
 1. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul municipiului

 2. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție

 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

45453000-7

Lucrări de reparație capitală în sala de festivități a IP LT "Spiru Haret"

proiect

1

Conform listei cantităților de lucrări

           
 
 

 

 1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

 2. Tipul contractului: De antrepriză.

 3. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 1 lună de la semnarea contractului

 4. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

 5. Locul executării lucrărilor: Instituția Publică Liceul Teoretic "Spiru Haret", mun.Chișinău, str.M.Cibotari, 53.

 1. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

 2. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

 3. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor:

 4. ________________________________________________________________________

 5. ________________________________________________________________________

 6. ________________________________________________________________________

 7. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

 8. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Da

2

Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini.  Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

3

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

4

Licența de activitate

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

5

Informații generale despre ofertant

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

6

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

7

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

8

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

9

Ultimul Raport financiar

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

       
 
 1. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

 2. Denumirea autorităţii contractante: Instituția Publică Liceul Teoretic "Spiru Haret"

 3. Adresa: mun.Chișinău, str.M.Cibotari, 53

 4. Tel: 069943585

 5. Fax: 022-226011

 6. E-mail: liviu_1973@mail.ru

 7. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Parfene Liviu - director adjunct

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: liviu_1973@mail.ru

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

 
 1. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

 
 1. Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

 2. pînă la: ora 11-00.

 3. pe data:  25.07.2017.

 4. Adresa la care ofertele trebuie transmise: Instituția Publică Liceul Teoretic "Spiru Haret", mun.Chișinău, str.M.Cibotari, 53. bir.1

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

 2. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

 3. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

 4. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

 • Garanție bancară sau

 • Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

 1. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

 2. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

 3. Nu se cere.

 4. Societate pe acţiuni

 5. Societate cu răspundere limitată

 6. Altele ____________________________________________________________________

 7. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

 
 1. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

 
 1. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 200000,00 lei.

 

Conducătorul grupului de lucru:  _____________________Ambroci Victor                          L.Ș.


 

Ex. L.Parfene

Tel.069943585

 

Comments: